Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8968
Titel: Сценічне та екранне мистецтво з методикою навчання: методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 013 «Початкова освіта»
Autoren: Брижак, Надія Юріївна
Stichwörter: методичні рекомендації
сценічне та екранне мистецтво
семінарські заняття
перелік питань
Erscheinungsdatum: 2022
Herausgeber: Мукачево: МДУ
Zusammenfassung: Методичні рекомендації укладені відповідно до програми навчальної дисципліни «Сценічне та екранне мистецтво» для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 01–Освіта / Педагогіка спеціальність 013 «Початкова освіта». У методичних рекомендаціях вміщено плани практичних та семінарських занять, пропонуються питання для обговорення та дискусій на практичних (семінарських) заняттях, завдання для поточного та підсумкового контролю, перелік рекомендованої літератури до кожного семінарського заняття. Запропоновані завдання для самоконтролю та перевірки знань підібрані відповідно до вимог програми з метою забезпечення високого рівня сформованості умінь та навичок здобувачів вищої освіти.
Beschreibung: Сценічне та екранне мистецтво з методикою навчання: методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 013 «Початкова освіта» / Укладач Н.Ю.Брижак – Мукачево, 2022. – 40 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8968
Enthalten in den Sammlungen:Методичні рекомендації

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Performing_ and _screen_ art _with_ teaching_ methods_ methodical _recommendations.pdfСценічне та екранне мистецтво з методикою навчання: методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 013 «Початкова освіта»1.56 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.