Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8134
Titel: Академічний іншомовний письмовий дискурс: методичні матеріали для забезпечення самостійної та індивідуальної роботи аспірантів 2 курсу очної та заочної форм навчання ОС «Доктор філософії» за спеціальностями 011 – Освітні, педагогічні науки, 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Autoren: Герцовська, Наталія Олексіївна
Stichwörter: методичні матеріали
методичні вказівки
виконання самостійної роботи
аспіранти
Erscheinungsdatum: 2021
Herausgeber: Мукачево : МДУ
Zusammenfassung: Методичні матеріали містять пояснювальну записку, методичні вказівки до виконання самостійної роботи, тематику самостійної роботи та критерії оцінювання, термінологічний словник з курсу, перелік питань для підсумкового контролю, а також список рекомендованої літератури. Призначене для використання аспірантами у процесі виконання самостійної роботи та підготовки до практичних занять. Методичні матеріали розроблені у відповідності до програми дисципліни «Академічний іншомовний письмовий дискурс».
Beschreibung: Академічний іншомовний письмовий дискурс: Методичні матеріали для забезпечення самостійної та індивідуальної роботи аспірантів 2 курсу очної та заочної форм навчання ОС «Доктор філософії» за спеціальностями 011 – Освітні, педагогічні науки, 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) / Укладач: Герцовська Н.О. – Мукачево.: МДУ, 2021. – 28 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/8134
Enthalten in den Sammlungen:Методичні рекомендації

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Academi_ foreign _language_ written_ discourse.pdfAcademic foreign language written discourse1.52 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.