Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7974
Titel: Історія бібліотечної справи: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа», ОС «Бакалавр»
Autoren: Мовчан, Катерина Миколаївна
Stichwörter: Історія бібліотечної справи
методичні рекомендації
самостійні роботи
підсумковий контроль
Erscheinungsdatum: 2021
Herausgeber: Мукачево: РВВ МДУ
Zusammenfassung: Методичні рекомендації розроблено з метою надання методичної допомоги щодо організації і проведення самостійної роботи з дисципліни «Історія бібліотечної справи». Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, методичні вказівки до виконання самостійної роботи, перелік тем для самостійного вивчення та завдання до них, перелік контрольних питань та завдань для поточного та підсумкового контролів, тести. Подано перелік рекомендованих джерел, які є дотупними в бібліотеці МДУ та на сайті НБ МДУ. Рекомендовано студентам спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа», ОС «Бакалавр»,ОС «Молодший бакалавр»
Beschreibung: Історія бібліотечної справи: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа», ОС «Бакалавр» / укладач К.М. Мовчан.– Мукачево: РВЦ МДУ.– 30 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7974
Enthalten in den Sammlungen:Методичні рекомендації

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Історія бібліотечної справи метод. для самост.pdf694.54 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.