Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7874
Titel: Шкільний курс зарубіжної літератури. Методичні вказівки до організації самостійної роботи
Autoren: Розман, Ірина Іллівна
Тонкошкурова, Л.І.
Stichwörter: зарубіжна література
шкільний курс зарубіжної літератури
самостійна робота
критерії оцінювання
Erscheinungsdatum: 2020
Herausgeber: МДУ
Zusammenfassung: Методичні вказівки містять вступ, перелік питань до самостійної роботи, методичні рекомендації та теми до написання рефератів, питання для контрольного заліку. Також у вказівках зазначено критерії до: оцінювання письмових самостійних робіт, тестових завдань та презентацій. Для студентів запропоновано дворівневі тестові завдання для самоконтролю знань та розподіл вагових коефіцієнтів оцінювання навчальної дисципліни.
Beschreibung: І.І.Розман, Л.І.Тонкошкурова Шкільний курс зарубіжної літератури: методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 Мова і література (англійська)) / Укладачі: І.І.Розман, Л.І. Тонкошкурова. Мукачево: МДУ, 2020. 42 с. ( 1,98 авт.арк).
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7874
Enthalten in den Sammlungen:Методичні рекомендації

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
School_course_of_foreign_literature_Methodical_instructions_to_the_organization_of_independent_work.pdfШкільний курс зарубіжної літератури Методичні вказівки до організації самостійної роботи1.07 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.