Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/682
Titel: Практична стилістика та культура мовлення: методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів денної форм навчання галузі знань 01 «Освіта», спеціальності 013 «Початкова освіта»
Autoren: Прокопович, Лідія Сигізмундівна
Stichwörter: практична стилістика
культура мовлення
початкова освіта
Erscheinungsdatum: 2016
Herausgeber: Мукачівський державний університет
Zusammenfassung: Методичні матеріали містять пояснювальну записку, методичні рекомендації до проведення практичних занять, критерії оцінювання відповідей. Різноманітні за формою і змістом завдання орієнтують студентів на глибоке осмислення змістової і стилістичної структури текстів, формування поняття стилістичного потенціалу мовних одиниць різних рівнів, сприяють виробленню вміння використовувати мовні засоби відповідно до теми, мети і сфери спілкування. Пропонуються тестові завдання, питання для самоконтролю, рекомендована література. Завершує методичні вказівки короткий «Словник лігвостилістичних термінів» .
Beschreibung: Практична стилістика та культура мовлення: методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів денної форм навчання галузі знань 01 «Освіта», спеціальності 013 «Початкова освіта» Л. С. Прокопович – Мукачево : МДУ, 2016. 58 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/682
Enthalten in den Sammlungen:Методичні рекомендації

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
ilovepdf_merged.pdfПрактична стилістика1.57 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.