Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/648
Titel: Менеджмент: методичні рекомендації для підготовки до семінарських (практичних) занять та виконання індивідуального завдання з дисципліни для студентів денної форми навчання економічних спеціальностей
Autoren: Лизанець, Анжела Гейзівна
Stichwörter: менеджмент
Erscheinungsdatum: 2017
Herausgeber: МДУ
Zusammenfassung: Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять покликані допомогти студентові оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками з менеджменту підприємства, зокрема щодо розуміння сутності та технології здійснення основних функцій менеджменту, механізму розробки і реалізації управлінських рішень, основ проектування, вибору та удосконалення організаційних структур управління, застосування методів менеджменту та стилів керівництва, оцінки ефективності роботи управлінських органів тощо. Методичне видання включає перелік тем з дисципліни з питаннями, що підлягають вивченню, дискусійні питання, практичні та ситуаційні завдання, теми рефератів, індивідуальні завдання, перелік питань до підсумкового модульного контролю та список рекомендованої літератури.
Beschreibung: Менеджмент: методичні рекомендації для підготовки до семінарських (практичних) занять та виконання індивідуального завдання з дисципліни для студентів денної форми навчання економічних спеціальностей / Укладач Лизанець А.Г. – Мукачево: МДУ, 2017. - 78 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/648
Enthalten in den Sammlungen:Методичні рекомендації

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Lyzanets' A.H. management 17.pdfМенеджмент1.31 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.