Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/602
Titel: Практика усного і писемного мовлення: збірник текстів та інтерактивних вправ з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)
Autoren: Липчанко, Оксана Василівна
Stichwörter: практика усного мовлення
практика писемного мовлення
Erscheinungsdatum: 2017
Herausgeber: МДУ
Zusammenfassung: Методичні рекомендації створені з метою надання допомоги науково-педагогічним працівникам щодо безпосереднього створення навчально-методичної літератури для ВНЗ. Представлений матеріал розглядає коло питань, що стосуються місця та ролі навчально- методичної літератури в системі освіти, характеризує види навчальних видань, узагальнює вимоги щодо структури, оформлення та змісту навчальних видань для ВНЗ.
Beschreibung: Практика усного і писемного мовлення: збірник текстів та інтерактивних вправ з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) / укладач О.В. Липчанко-Ковачик. - Мукачево : МДУ, 2017. - 28 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/602
Enthalten in den Sammlungen:Методичні рекомендації

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Lypchanko O.Praktyka usnoho i pysemnoho movlennya .pdfПрактика усного і писемного мовлення233.64 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.