Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4720
Titel: Ділова іноземна мова (німецька): методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 245 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Autoren: Кравченко, Тетяна Миколаївна
Stichwörter: ділова іноземна мова
методичні вказівки
практичні занятя
самостійні роботи
німецька мова
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: МДУ
Zusammenfassung: Видання містить практичні та інструктивні матеріали до проведення практичних занять, завдання для організації самостійної роботи студентів, тести та перелік рекомендованих джерел. Призначене для використання студентами в процесі виконання самостійної роботи та підготовки до практичних занять. Методичні вказівки розроблені у відповідності до програми дисципліни «Ділова іноземна мова (німецька)» та передбачають формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою, діловою інформацією через іноземні джерела. Знання професійної лексики та термінології, оволодіння спеціальними кліше, штампами та основами ділового мовлення відіграють важливу роль в становленні майбутнього спеціаліста, відкриваючи широку перспективу для професійної діяльності.
Beschreibung: Т.М. Кравченко Ділова іноземна мова (німецька): методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 245 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Укладач Т.М. Кравченко. - Мукачево: МДУ, 2019. - 70с
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4720
Enthalten in den Sammlungen:Методичні рекомендації

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Business_foreign_ language_ (German)_ guidelines_for_ practical_ training.pdfДілова іноземна мова (німецька): методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 245 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»2.54 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.