Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2412
Titel: Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання з дисципліни "Фінансовий аналіз" для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціальностей 7.03050901, 8.03050901, «Облік і аудит».
Autoren: Нестерова, Світлана Василівна
Stichwörter: методичні рекомендації
фінансовий аналіз
індивідуальне завдання
Erscheinungsdatum: 2014
Herausgeber: МДУ
Zusammenfassung: «Фінансовий аналіз» – дисципліна циклу професійної підготовки, яка є нормативною для вивчення студентами, які навчаються за програмами підготовки фахівців галузі знань «Економіка і підприємництво». Метою дисципліни є сформувати у студентів знання та вміння проводити фінансовий аналіз підприємств, робити обґрунтовані висновки, визначати напрями поліпшення їхнього фінансового стану та фінансових результатів.
Beschreibung: Нестерова С. В. Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціальностей 7.03050901, 8.03050901, «Облік і аудит». / укладач С.В. Нестерова. - Мукачево : МДУ, 2014. - 32 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2412
Enthalten in den Sammlungen:Методичні рекомендації

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Фінансовий_аналіз-Методичні_рекомендації_до_виконання_індивідуального_завдання_з_дисципліни_«Фінансовий_аналіз».pdfМетодичні рекомендації до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Фінансовий аналіз»651.68 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.