Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1871
Titel: Авторський збірник статей з проблем хорознавства
Autoren: Сенченко, Людмила Іванівна
Довганич, Людмила Іванівна
Stichwörter: хорознавство
Erscheinungsdatum: 2018
Zusammenfassung: Даний збірник містить вибрані статті, які друкувались в наукових збірниках, журналах, періодичних виданнях України і Росії. Він відповідає колу науково-методичних уподобань, пов’язаних з Київською хоровою школою професора Павла Муравського, власним педагогічним та виконавським досвідом. Збірник охоплює п’ять розділів: 1. Історія диригування в Україні 2. Хорова література 3. Хорове виконавство 4. Творчі портрети митців Закарпаття 5. Композиторська творчість Михайла Довганича. Авторський збірник статей мас навчально-методичну направленість, сприяє розширенню знань студентів мистецьких вузів в галузі хорового виконавства і рекомендується до друку.
Beschreibung: Сенченко Л.І. Авторський збірник статей з проблем хорознавства / Л.І. Сенченко. – Мукачево: МДУ, 2018. – 310 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1871
Enthalten in den Sammlungen:Збірник наукових праць

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Авторський збірник статей кінцевий.pdfАвторський збірник статей з проблем хорознавства58.19 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.