Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1702
Titel: Менеджмент: методичні вказівки з виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Менеджмент»
Autoren: Лизанець, Анжела Гейзівна
Stichwörter: методичні вказівки
оформлення курсової роботи
Менеджмент
Erscheinungsdatum: 2017
Herausgeber: МДУ
Zusammenfassung: Дані методичні вказівки розроблені для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Менеджмент». Основне завдання – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання, одержані з дисципліни «Менеджмент» за час навчання та набути практичних навичок застосування теоретичних знань до комплексного розв’язання конкретного фахового завдання. Це видання містить основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення курсової роботи, організації виконання, порядку захисту та критеріїв оцінювання.
Beschreibung: Лизанець А. Г. Менеджмент: методичні вказівки з виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Менеджмент» / Укладач Лизанець А. Г. – Мукачево: МДУ, 2017. - 27 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1702
Enthalten in den Sammlungen:Методичні рекомендації

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Методичка Лизанець менеджмент курсова 2017.pdfМенеджмент: методичні вказівки з виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Менеджмент»797.53 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.