Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10218
Titel: Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.021 Англійська мова і література
Autoren: Теличко, Наталія Вікторівна
Гарапко, Віталія Іванівна
Stichwörter: методичні вказівки
кваліфікаційні роботи
Erscheinungsdatum: 2023
Herausgeber: МДУ
Zusammenfassung: Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи розкривають зміст і структуру кваліфікаційної роботи. Подано алгоритм виконання, вимоги до оформлення, особливості підготовки до захисту та проходження захисту роботи, окреслено критерії якості. Запропоновано орієнтовну тематику кваліфікаційних робіт спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.021 Англійська мова і література. Основні елементи кваліфікаційної роботи візуалізовано в додатках. Розроблено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників та всіх, хто провадить науково-дослідницьку діяльність.
Beschreibung: Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.021 Англійська мова і література. Н.В.Теличко, В.І.Гарапко. – Мукачево : МДУ, 2023. – с.34
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10218
Enthalten in den Sammlungen:Методичні рекомендації

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Methodical_ instructions_ for_ implementation.pdfМетодичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.021 Англійська мова і література1.89 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.